SKU: UZIN WHITE SPIRIT

UZIN WHITE SPIRIT

Brand:

Διαλυτικό WHITE SPIRIT

Διαλυτικό WHITE SPIRIT

Περιγραφή

Διαλυτικό WHITE SPIRIT

ORDERING INFORMATION

Κωδικός Περιγραφή Μέγεθος Κιβώτιο Παλέτα
2-0788 UZIN WHITE-SPIRIT 200gr 12 τεμάχια τεμάχια
2-0132 UZIN WHITE-SPIRIT 600gr 12 τεμάχια τεμάχια
2-0134 UZIN WHITE-SPIRIT 5kg τεμάχια
2-0135 UZIN WHITE-SPIRIT 17kg τεμάχια

DOWNLOADS

SDS_UZIN WHITE SPIRIT

UZIN_GB_WHITESPIRIT_TDS

UZIN_GR_WHITE SPIRIT_TDS

ΔΔΑ_UZIN WHITE SPIRIT