ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την προστασία του χρήστη!​

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την προστασία του χρήστη!

Τα χημικά προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά επισημαίνονται με προειδοποιήσεις κινδύνου και μέτρα ασφαλείας (φράσεις H και P), καθώς και τα συνοδευτικά εικονογράμματα.

Το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών (GHS) εφαρμόστηκε στην Ευρώπη με τον κανονισμό CLP (Classification, Labelling Packaging, δηλαδή Ταξινόμηση, Ετικέτα και Συσκευασία). Αυτός ο Κανονισμός διευκρινίζει τον τρόπο επισήμανσης των χημικών ουσιών και μειγμάτων. Η αναγνώριση κινδύνου ειδοποιεί το χρήστη για το γεγονός ότι το προϊόν ενέχει πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Παράλληλα, παρέχονται συστάσεις για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος.

Οι απαιτήσεις για «ουσίες αντικατάστασης, διαδικασίες αντικατάστασης και περιορισμούς στη χρήση τσιμέντων με βάση το χρώμιο και τύπων τσιμέντου με υψηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο» που ρυθμίζονταν αρχικά στο TRGS 613 μεταφέρθηκαν στο Παράρτημα XVII του κανονισμού REACH το 2009 και εμφανίζονται εκεί κάτω στο λήμμα αρ. 47.

 

Αυτό τυποποιεί τη χρήση τσιμέντων και προϊόντων τσιμέντου χαμηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο. Σύμφωνα με αυτό, η χρήση προϊόντων χωρίς χαμηλή περιεκτικότητα σε χρωμικό άλας απαγορεύεται. Το υπόβαθρο είναι ότι το τσιμέντο και τα προϊόντα με βάση το τσιμέντο που σκληρύνονται με την υγρασία έχουν έντονες αλκαλικές αντιδράσεις (αλκαλική επίδραση). Η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή χημικά εγκαύματα. Τα τσιμέντα τύπου Portland μπορούν επίσης να περιέχουν ίχνη διαλυτών χρωμικών (VI) αλάτων. Αυτό το χρωμικό άλας θεωρείται έναυσμα για ορισμένες δερματικές αλλεργίες, τη λεγόμενη «φαγούρα του τούβλου».

Τα τσιμέντα και τα προϊόντα με βάση το τσιμέντο έχουν χωριστεί στις ακόλουθες 2 κατηγορίες στο TRGS 613:

χαμηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο:

<= 2 ppm διαλυτό χρωμικό (→ ετικέτα GISCODE ZP 1)

μη χαμηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο:

> 2 ppm διαλυτό χρωμικό

Μέσω της παρακολούθησής μας στη διασφάλιση ποιότητας, διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα τσιμέντου UZIN & UZIN Hellas και CODEX τηρούν πάντα τις προδιαγραφές του κανονισμού REACH. Φέρουν τη σημείωση «χαμηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο σύμφωνα με την οδηγία EU-VO 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1».

Πρακτικά όλες οι ενεργές ρητίνες, όπως οι πολυουρεθάνες και οι εποξειδικές ρητίνες, είναι επικίνδυνες ουσίες. Σε αντίθεση με τα προϊόντα με βάση διαλύτες, ωστόσο, τα προϊόντα ενεργών ρητινών χωρίς διαλύτες μπορούν γενικά να υποβληθούν σε επεξεργασία με απόλυτα κανονικό αερισμό στους χώρους εργασίας χωρίς να υπερβαίνουν το όριο έκθεσης, με βάση το σημερινό επίπεδο γνώσης. Είναι αλήθεια ότι τα συστατικά των ενεργών ρητινών μπορούν να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση ή αλλεργίες σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα, εάν χρησιμοποιούνται απρόσεκτα. Αυτό ισχύει και για τα δύο συστατικά στις εποξειδικές ρητίνες και ισχύει μόνο για τους σκληρυντές στις πολυουρεθάνες. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια με ενεργές ρητίνες σε ρευστή μορφή που δεν έχουν ακόμη πολυμεριστεί και θα πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες για την ασφάλεια της εργασίας και τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Η επεξεργασία εποξειδικών ρητινών και προϊόντων πολυουρεθάνης απαιτεί τουλάχιστον τη χρήση προστατευτικών γαντιών και αδιαπέραστων σφραγισμένων γυαλιών, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται και πρόσθετος προστατευτικός ρουχισμός. Η χρήση κρέμας προστασίας του δέρματος είναι επίσης σκόπιμο να συμπληρώσει την προστασία του δέρματος.

 

Προσοχή: Από τις 24 Αυγούστου 2023, όλοι οι χρήστες προϊόντων πολυουρεθάνης (PUR) πρέπει να ολοκληρώσουν εκπαίδευση σχετικά με τη συνεχή ασφαλή χρήση των προϊόντων πριν από την εφαρμογή.

 Όσον αφορά την ασφάλεια της εργασίας, τα προϊόντα ενεργών ρητινών με βάση το σιλάνιο που απαιτούν λιγότερη ή και καθόλου επισήμανση αποτελούν μια φιλική εναλλακτική λύση για τον χρήστη. Αυτά τα προϊόντα φέρουν το GISCODE RS 10.

 Ανεξάρτητα από την επισήμανσή μας, αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα ενεργών ρητινών ως θέμα αρχής:

Οι ενεργές ρητίνες είναι εντελώς ακίνδυνες στη στερεοποιημένη τους κατάσταση και, στη συνέχεια, πληρούν ακόμη και την ταξινόμηση EMICODE EC 1 ή EC 1 PLUS σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μόλις πολυμεριστούν, δεν απελευθερώνουν πρακτικά καμία σχετική ποσότητα πτητικών (επιβλαβών) ουσιών στον αέρα του δωματίου και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους διαβίωσης χωρίς κανέναν κίνδυνο.

Υποχρέωση εκπαίδευσης για το χειρισμό προϊόντων που περιέχουν ισοκυανικά (π.χ. προϊόντα PUR)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.