ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Βιώσιμα προϊόντα για τις κατασκευές κτιρίων!

Η αειφορία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στο σύγχρονο κόσμο. Κατά συνέπεια, απαιτούνται καινοτόμες στρατηγικές ανάπτυξης δομικών και βιομηχανικών υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των κατασκευών και η υγιεινή διαβίωση των χρηστών τους! 

Αειφόρο προϊόν είναι αυτό που μεγιστοποιεί τρεις τομείς, δηλαδή είναι καλό για το περιβάλλον, κερδοφόρο για την εταιρία/οργανισμό και βελτιώνει την κοινωνία.

Η βιωσιμότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εμπλέκονται στην κατασκευή και τη συντήρηση αγαθών. Η μακροζωία των δομικών υλικών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς καινοτομίας και ανάπτυξης στην κατασκευαστική βιομηχανία! Η συντήρηση των κατασκευών είναι πάντα δαπανηρή και η αποφυγή άχρηστης ανάλωσης φυσικών πόρων για πρόωρη αντικατάσταση και επισκευή τους αποτελεί, πλέον, παγκόσμιο στόχο!

Μονωτικά & Στεγανωτικά υλικά, Συγκολλητικές ουσίες, Κονιάματα, Βερνίκια & άλλα καινοτόμα προϊόντα!